EN
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  9 Aralık 2022
Bitiş Tarihi :  7 Ocak 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 09.11.2022 tarih 2722 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 3257 ada 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 55, 56, 57, 58, 75, 83 numaralı parseller ve 6815 ada 2 numaralı parsellerin bulunduğu alan üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanununun EK-1 maddesi uygulmaları ile birlikte 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, Uygulama sahası Düzenleme ortaklık payı yasal sınır olan %45 geçtiği tespit edilmiştir. Tüm Melikgazi Belediyesine ait tüm taşınmazlar terk edilerek yeniden hesap yapıldığında yine DOP oranının yasal sınır olan 0,45 den fazla olduğu görülmüştür.  Bu durumda DOP kesintisini yasal sınır 0,45 oranı ve aşağısına çekmek için; ve uygulama sonrası kalan alan üzerinde ilgili yönetmelik Madde 15 4 fıkrası "Düzenleme sahasındaki umumi ve kamu hizmet alanları düzenleme ortaklık payından karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme ortaklık payına konu alanların yüzde kırk beşten (% 45) fazla olması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan; düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır. Bu alanların yetmemesi halinde kalan miktarın ya da bu yöntemle karşılanamaması halinde tamamının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullerle kamuya geçişi sağlanır." denilmektedir. Buna göre "Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir." denilmektedir. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında sonradan ilgili kurumca kamulaştırılmak üzere tüm hisselerden eşit oranda pay alınarak PARK alanına hissedar yapılmıştır. Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 09.12.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 07.01.2023 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Askıya Çıkış : 09.12.2022
Askıya Çıkış : 07.01.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.