EN
TURAN MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  1 Kasım 2023
Bitiş Tarihi :  30 Kasım 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 11.10.2023 tarih 2458 sayılı kararına istinaden İlçemiz Turan Mahallesinde
uygulamaya tam olarak giren 101 ada 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96
ve 97 numaralı parseller, 12011 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 12012 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller,
12013 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 ve 16 numaralı parseller, 12014 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 numaralı
parseller, 16396 ada 6 numaralı parsel, 16397 ada 3 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren 101 ada 23,36, 46, 47, 81, 84, 87 ve 88 numaralı parsellerin bulunduğu alanlar üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasın ve uygulama sınırının onaylanması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı
Melikgazi Belediyesi Meclis Karan gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması
durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında
tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK1
maddesine istinaden, Arazi ve
Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gerekli şartlar yerine getirildiğinden Revizyon
Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen
imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 Sayılı İmar
Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım
cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından
sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade
edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
Askıya Çıkış : 01.11.2023
Askıdan İniş: 30.11.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.