EN
MAHRUMLAR-KULAKLI-KAZIMKARABEKİR MAH. 18. MADDE UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  7 Haziran 2023
Bitiş Tarihi :  6 Temmuz 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 24.05.2023 tarih 1064 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Mahrumlar
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4622 ada 5, 6, 7, 8 ve 14 numaralı parseller, 5406 ada 8 numaralı
parsel, 7329 ada 1 numaralı parsel, Kulaklı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 6023 ada 1 numaralı
parsel, Kazımkarabekir Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 4622 ada 15 numaralı parsel, 5406 ada 11
numaralı parsel, 10190 ada 48 numaralı parsel, 10227 ada 11 ve 38 numaralı parseller, 10230 ada 3, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 67 ve
69 numaralı parseller, 10232 ada 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88 ve 91 numaralı
parseller, 12170 ada 3 numaralı parsel, 12222 ada 4, 5 ve 6 numaralı parseller, 12780 ada 1 ve 2 numaralı
parseller ile uygulamaya kısmen giren Kazımkarabekir Mahallesinde kain 10227 ada 12 numaralı parsel,
10230 ada 1, 47, 48 ve 50 numaralı parseller, 10232 ada 70, 71, 87, 89 ve 95 numaralı parsellerin bulunduğu
alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri
uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme
Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti
Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık
Payını (DOP) tahsis edilmesine ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı,
dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine
tasdik edilen parselasyon planının 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya
çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte
servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
Askı Çıkış: 07.06.2023
Askı İniş: 06.07.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.