EN
KÖŞKDAĞI-GÜLTEPE MAH. 18 UYGULAMASI 2. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  2 Ağustos 2023
Bitiş Tarihi :  31 Ağustos 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 14.06.2023 tarih 1283 sayılı kararına istinaden İlçemiz Köşkdağı
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 417 ada 74, 86, 179, 271, 290, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ve 318 nolu parseller ile Gültepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2923 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76,77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 111, 115, 117, 119 ve 120 nolu parseller, 2924 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 2944 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,10 ve 11 nolu parseller, 2945 ada 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26 ve 27 nolu parseller, 8872 ada 3 nolu parsel, 8874 ada 2 nolu parsel, 12110 ada 1 nolu parsel ile, 13046 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Düzenleme Ortaklık Payı'nın (DOP) % 45 i aştığından Melikgazi Belediyesine ait 417 ada 179, 306, 307, 310, 312, 313, 314, 315 numaralı parseller, 2923 ada 10, 47, 58, 69, 76, 77, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 111, 115, 117, 119 ve 120 numaralı parseller, 2945 ada 25 numaralı parsel, 8872 ada 3 numaralı parsel, 8874 ada 2 numaralı parsel ile mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 417 ada 271, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ve 318 numaralı parseller, 2923 ada 70 ve 111 numaralı parseller, 2945 ada 26 ve 27 numaralı parseller, 13046 ada 1 numaralı parsel ve mülkiyeti Maliye Hazine ait 417 ada 86 numaralı parselin Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin MADDE 15 (1) Düzenleme sahasındaki umumi ve kamu hizmet alanları düzenleme ortaklık payından karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme ortaklık payına konu alanların yüzde kırk beşten (% 45) fazla olması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan? düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla? kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır." hükmü gereği ekli dağıtım cetvellerine göre kamuya tahsisi sağlanarak bahse konu alanda yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilerek gerekli kararın alınması, tapu kayıtlarına şerh konulması hususundaki 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına askı ilamı içerisinde itirazlar olmuş,
yapılan itirazlar Belediyemiz Encümenince değerlendirilmiş ve Belediyemiz Encümeninin 07.06.2023 tarih 1221 sayılı kararı ile yapılan itiraz kabul edilmiştir. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü'nün 06.04.2023 tarih E551541080006112946 sayılı yazısında Bakanlığımızdan (Milli Emlak
Genel Müdürlüğü) alınan 30.03.2023 tarihli ve 6103197 sayılı yazı da: Bakanlık Makamının
30.03.2023 tarihli ve 6102084 sayılı olurları ile Melikgazi İlçesi Köşkdağı Mahallesinde
bulunan mülkiyeti Hazineye ait 19654,59 m2 yüzölçümlü 417 ada 86 parselin 2.492.14 m2 lik
kısmının Arazi ve Arsa Düzenlemesine Dair Yönetmeliğin 15. inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında DOP oranın %45'e düşürülmesi için (İmar mevzuatına göre Düzenleme Ortaklık Payı olarak tanımlanan alanlara) bedelsiz olarak kullanılmasına dair muvafakat verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. Buna göre: muvafakat verilen taslak imar uygulaması ile askıya çıkan imar uygulamasının birebir aynı olması şartıyla?Belediyemiz Encümeninin 07.06.2023 tarih 1221 sayılı kararı ile kabul edilen itiraz sonucu oluşturulacak olan parselasyon planı Bakanlık oluru ile kabul edilen parselasyon planı sınırı içerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 417 ada 86 nolu parselin dağıtımında herhangi bir değişiklik olmadığından ? Söz konusu alan içerisinde kalan İlçemiz Köşkdağı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 417 ada 74, 86, 179, 271, 290, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ve 318 nolu parseller ile Gültepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2923 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76,77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 111, 115, 117, 119 ve 120 nolu parseller, 2924 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 2944 ada 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,10 ve 11 nolu parseller, 2945 ada 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26 ve 27 nolu parseller, 8872 ada 3 nolu parsel, 8874 ada 2 nolu parsel, 12110 ada 1 nolu parsel ile, 13046 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Düzenleme Ortaklık Payı'nın (DOP) % 45 i aştığından Melikgazi Belediyesine ait 417 ada 179, 306, 307, 310, 312, 313, 314, 315 numaralı parseller, 2923 ada 10, 47, 58, 69, 76, 77, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 111, 115, 117, 119 ve 120 numaralı parseller, 2945 ada 25 numaralı parsel, 8872 ada 3 numaralı parsel, 8874 ada 2 numaralı parsel ile mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 417 ada 271, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ve 318 numaralı parseller, 2923 ada 70 ve 111 numaralı parseller, 2945 ada 26 ve 27 numaralı parseller, 13046 ada 1 numaralı parsel ve mülkiyeti Maliye Hazine ait 417 ada 86 numaralı parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde
askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla
birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
Askıya Çıkış : 02.08.2023
Askıya Çıkış : 31.08.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.