EN
KIRANARDI, KIRANARDI-FATİH MAH. 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  21 Kasım 2023
Bitiş Tarihi :  20 Aralık 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 08.11.2023 tarih 2750 sayılı kararına istinaden İlçemiz Kıranardı Fatih Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11846 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren Kıranardı Fatih Mahallesinde 11846 ada 10 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması ile birlikte oluşturulan dağıtım cetvellerine göre Belediyemiz Encümenin 25.01.2023 tarih 208 sayılı kararı ile yapılan 3194 sayılı imar Kanununun 18. madde uygulaması sonucu oluşan; Kıranardı Fatih Mahallesinde kain 11846 ada 10 numaralı parsel, Kıranardı Mahallesinde kain 16093 ada 1 numaralı parsel, 16094 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller üzerinde imar uygulamasında sehven parseller unutulduğundan ve Belediyemiz Encümeni'nin 14.06.2023 tarih 1276 sayılı karar ile yapılan uygulama birleştirildiğinden; Kıranardı Fatih Mahallesinde kain 11846 ada 10 numaralı parsel, Kıranardı Mahallesinde kain 16093 ada 1 numaralı parsel, 16094 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin yapılması ve geri dönüşüm sonucu oluşan;  Kıranardı Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 223 ada 2 ve 9 numaralı parseller, 7369 ada 6, 7 ve 11 numaralı parseller, 8402 ada 13 numaralı parsel, 12746 ada 6 numaralı parsel, 13051 ada 2 numaralı parsel, 13097 ada 2 numaralı parsel, 13198 ada 18 numaralı parsel, 13298 ada 5, 6, 8, 9, 12 ve 13 numaralı parseller, 13331 ada 8 numaralı parsel, 13355 ada 5, 9 ve 10 numaralı parseller, 15024 ada 5 numaralı parsel, 15025 ada 3 numaralı parsel, 15057 ada 7 numaralı parsel, 16402 ada 5 numaralı parsel, 16423 ada 5 ve 6 numaralı parseller, Kıranardı-Fatih Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 223 ada 11 numaralı parsel, 7369 ada 8 numaralı parsel, 8203 ada 6 numaralı parsel, 11830 ada 27, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106 ve 107 numaralı parseller, 11831 ada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 59, 60, 61 ve 62 numaralı parseller, 11832 ada 1, 2, 3 ,4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 numaralı parseller, 11834 ada 2 ,3 ,4, 5, 6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 , 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 ve 72 numaralı parseller, 11835 ada 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ve 25 numaralı parseller, 11840 ada 24 numaralı parsel, 11845 ada 1 ,2 ,7, 8 ve 19 numaralı parseller, 11846 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 numaralı parseller, 12487 ada 2 ve 4 numaralı parseller, 12705 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 12715 ada 4 numaralı parsel, 12844 ada 1 numaralı parsel, 12845 ada 1 numaralı parsel, 12846 ada 1 numaralı parsel, 12847 ada 1 numaralı parsel, 12848 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 13097 ada 1 numaralı parsel, 13174 ada 5 numaralı parsel, 13195 ada 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı parseller, 13298 ada 3 numaralı parsel, 13331 ada 5 numaralı parsel, 13355 ada 4 numaralı parsel ve uygulamaya kısmen giren Kıranardı-Fatih Mahallesinde kain 11830 ada 41, 42, 43, 48 ve 49 numaralı parseller, 11831 ada 9 ve 53 numaralı parseller, 11845 ada 3 numaralı parsel, 11848 ada 75 numaralı parsel ile imar uygulama işlemi yapılan sahada bulunan sahada bulunan TH1, TH2, TH3 ve TH4 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uygulaması işlemine giren ve "TKGM'nün 29.03.2023 tarihinde yayımlanan 2023-4 nolu genelgesinin 27. maddesi 8-9 uncu bentlerine istinaden 18. madde imar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan ve TH1,TH2,TH3 ve TH4 numaraları ile 18. madde uygulaması işlemine giren, tescil haricinden ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşan alanların, ilgili kurumlardan alınan görüşlerde de belirtildiği üzere, davalı olmadıkları, orman alanında ve 2B alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca, tesciline engel bir durum olmadığı, 2863 sayılı Kanun kapsamında kalmayıp yapı yasaklı alanda kalmamakta ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanununun EK1 maddesine istinaden Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Madde 17 gerekli şartlar yerine getirildiğinden ve  Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı,  dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 21.11.2023
Askıdan İniş:  20.12.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.