EN
HİSARCIK - İBRAHİM TENNURİ MAHALLESİ 18.MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  3 Mart 2022
Bitiş Tarihi :  1 Nisan 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 09.02.2022 tarih 266 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Hisarcık Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 204 ada 2 nolu parsel, İbrahim Tennuri Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11066 ada 3 nolu parsel, 13599 ada 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parseller ile uygulamaya kısmen giren İbrahim Tennuri Mahallesinde 11013 ada 1 nolu parsel üzerinde 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunu'nun EK-1 maddesi uygulaması ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamaları işlemi yapılan sahada bulunan 100 ada 1 numaralı tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı olmadığı, orman alanında kalmadığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca, tesciline engel bir durum olmamakla beraber ilgili parsellerin bulunduğu  alanlar üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.