EN
BECEN MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  3 Mayıs 2023
Bitiş Tarihi :  1 Haziran 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 07.12.2022 tarih 2988 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz 2. Eskişehir
Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 1012 ada 48 nolu parsel, Aşağı Merkep Meydanı Mahallesinde
uygulamaya tam olarak giren 5032 ada 5, 6, 7 nolu parseller, 5033 ada 7 nolu parsel, 7532 ada 3, 4 ve 5 nolu
parseller, Becen Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 10355 ada 44, 45, 47 nolu parseller, 10360 ada
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 10361 ada 1, 2, 3, 4, 10 nolu parseller, 10435 ada 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 nolu parseller, 11210 ada 1, 2 nolu parseller, 12312 ada 2, 3, 8, 9, 10, 12
nolu parseller, 13064 ada 1, 2 nolu parseller, 16154 ada 6 nolu parsel, 16156 ada 3 nolu parsel
Becen Mahallesinde uygulamaya kısmen giren 10355 ada 39, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 nolu parseller, 10361
ada 6 nolu parsel, 10435 ada 7, 8, 9, 21 nolu parsellerin bulunduğu alan üzerinde 3194 Sayılı İmar
Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında ve
imar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan, 0 ada 1, 2 ve 3 parsel numaraları ile 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 18. madde uygulaması işlemine giren tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına
oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı
olmadıkları, orman alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca,
tesciline engel bir durum olmadığına yönelik gerekli kararın alınması ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas
alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları
ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi
gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyo planının ve dağıtım cetvellerinin 5216 Sayılı Yasanın
7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya
yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan
planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra
düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi
hususunu bilgilerinize rica ederim.
Askı Çıkış: 03.05.2023
Askı İniş: 01.06.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.