EN
5.ETAP YENİ MAHALLE 18. MADDE UYGULAMASI 2. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  28 Eylül 2023
Bitiş Tarihi :  27 Ekim 2023
Belediyemiz Encümeni'nin 19.04.2023 tarih 774 sayılı kararıyla tashih edilen 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 18.madde uygulamasına itirazlar olmuş olup, yine itirazlar Belediyemiz Encümeni'nin
09.08.2023 tarih 1851 sayılı kararıyla değerlendirilmiştir. Buna göre?
İlçemiz Yenimahallede uygulamaya tam olarak giren 2852 ada 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 ,43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 112, 113, 116, 117, 121,
123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 140 numaralı parseller, 2853
ada 1, 3, 4, 5 ve 17 numaralı parseller, 2854 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parseller,
2856 ada 1 numaralı parsel, 2861 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27
numaralı parseller, 2862 ada 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 103, 104, 105, 106, 133, 136, 138 ve 139 numaralı parseller, 6764 ada 1 ve 2
numaralı parseller, 6941 ada 2 numaralı parsel, 6943 ada 1 numaralı parsel, 7097 ada 2 ve 3 numaralı
parseller, 7099 ada 2 numaralı parseller, 7103 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 8902 ada 2 numaralı parsel ve
12942 ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren 2862 ada 117 ve 134 numaralı parsellerin bulunduğu
alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri
uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme
Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti
Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık
Payını (DOP) tahsis edilmesine ve mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların edinme
sebebi kamulaştırmadan geldiğinden düzenleme ortaklık payına bağış edildiği için terkininin
yapılmasına ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi
doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap
çizelgelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen
parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde
askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla
birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
Askıya Çıkış : 28.09.2023
Askıdan İniş: 27.10.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.