EN
38. ETAP GÖKKENT MAH. 18 UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  25 Ocak 2023
Bitiş Tarihi :  23 Şubat 2023
 Belediyemiz Encümeni'nin 28.12.2022 tarih 3181 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 449, 450, 451, 452, 1002, 2766, 2767, 2768, 2779, 2780 nolu parseller, uygulamaya kısmen giren Konaklar Mahallesinde kain 448 ve 2781 nolu parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11409 ada 1 nolu parsel, 11410 ada 1 nolu parsel, 11411 ada 1 nolu parsel, 11412 ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren 11408 ada 19 ve 20 nolu parseller, 11419 ada 1 nolu parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.madde uygulaması ile birlikte oluşturulan dağıtım cetvellerine göre Belediyemiz Encümeni'nin 06.02.2018 tarih 224 sayılı kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanun 18. madde uygulaması sonucu oluşan Gökkent Mahallesinde kain 2687 ada 5 ,6 ve 7 nolu parseller, 2690 ada 6 nolu parsel, 13035 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13036 ada 1 nolu parsel, 13037 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13038 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller üzerinde Ankara 5. İdare Dava Dairesi'nin 2020/708 Esas 2020/920 Karar numarası ile uygulama iptal edildiğinden, Gökkent Mahallesinde kain 2687 ada 5 ,6 ve 7 nolu parseller, 2690 ada 6 nolu parsel, 13035 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13036 ada 1 nolu parsel, 13037 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13038 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin yapılması  ve geri dönüşüm sonucu oluşan;
       Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 448, 449, 450, 451, 452, 1002, 2766, 2767, 2768, 2779, 2780, 2781 nolu parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 11408 ada 19 ve 20 nolu parseller, 11409 ada 1 nolu  parsel,  11410 ada 1 nolu parsel,  11411  ada 1 nolu parsel,  11412  ada 1 nolu parsel ile uygulamaya kısmen giren 11419 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda geri dönüşüm işlemi yapıldıktan sonra Konaklar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 448, 449, 450, 451, 452, 1002, 2766, 2767, 2768, 2779, 2780, 2781 nolu parseller, Gökkent Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2687 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 2690 ada 4 ve 5 numaralı parseller, 11408  ada 19, 20, 28, 29 ve 30 nolu parseller, 11409 ada 1 nolu parsel, 1141O ada 1 nolu parsel, 11411 ada 1 nolu parsel, 11412 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, uygulamaya kısmen giren 11419 ada 1 nolu parsel ile imar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan TH1, TH2 ve TH3  numarasıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması işlemine giren tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı olmadıkları, orman alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca tesciline engel bir durum bulunmamakta olup, ilgili parselleri kapsayan düzenleme sahası içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilerek, Uygulama sahasında DOP % 45'in üzerinde çıkmış olup, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarih ve 192092 sayılı yazıları doğrultusunda, tescil harici alanların bulunduğu İmar uygulama sahalarında DOP un % 45'den fazla çıkması halinde DOP un % 45'e düşürülmesi için tescil harici alanların öncelikle Umumi ve Kamu hizmet alanlarına denk gelen kısımlarının kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu amaçla DOP un  % 45'den fazla çıktığı uygulama sahasında DOP oranını düşürmek için tescil harici alanlardan Umumi ve Kamu hizmet alanlarına denk gelen kısımları terk edilmiş ve tescil harici alanlardan gerekli alanlar düşürüldükten sonra kalan tescil harici alan miktarı yönetmelik hükümlerine göre işlem göreceğinden, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin askı ilamının yapılmasına ve askı ilamı işlemlerinin bittikten sonra Kadastro Müdürlüğünde uygulamanın kontrol edilmesine ve onaylanmasına, daha sonra Tapu Müdürlüğünce tapu tescil işemlerinin yapılmasına dair hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nu 18.madde uygulamasının bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 25.01.2023
Askıya Çıkış : 23.02.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.