EN
33.ETAP ESENTEPE-KANLIYURT MAHALESİ 18.MADDE UYGULAMASI
Başlangıç Tarihi :  26 Ekim 2022
Bitiş Tarihi :  24 Kasım 2022
Belediyemiz Encümeni'nin 28.09.2022 tarih 2354 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Esentepe Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2381 ada 7 numaralı parsel, 5531 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller, 5532 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 35 ve 36 nolu parseller, 5533 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 77, 81, 111 ve 113 nolu parseller, 8095 ada 3 nolu parsel, 8255 ada 7 numaralı parsel ile Kanlıyurt Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2380 ada 4 nolu parsel, 2381 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan; düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır. Bu alanların yetmemesi halinde kalan miktarın ya da bu yöntemle karşılanamaması halinde tamamının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullerle kamuya geçişi sağlanır." denilmektedir. Buna göre "Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir." denilmektedir. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında sonradan ilgili kurumca kamulaştırılmak üzere tüm hisselerden eşit oranda pay alınarak Sosyal Tesis alanına hissedar yapılmıştır. Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın ve dağıtım cetvellerinin askı ilamının yapılmasına ve askı ilamı işlemleri bittikten sonra Kadastro Müdürlüğünde uygulamanın kontrol edilmesine ve onaylanmasına, daha sonra Tapu Müdürlüğünce tapu tescil işlemlerinin yapılmasına, hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 26.10.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 24.11.2022 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.