EN
11. ETAP 3.BÖLGE ANBAR MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI
Başlangıç Tarihi :  2 Kasım 2022
Bitiş Tarihi :  1 Aralık 2022
 Belediyemiz Encümeni'nin 12.10.2022 tarih 2490 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Anbar Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 2762 ada 1 numaralı parsel, 4899 ada 11 numaralı parsel, 4900 ada 13 numaralı parsel, 5258 ada 1 numaralı parsel, 5260 ada 1 numaralı parsel, 5341 ada 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parseller, 5876 ada 10, 11 ve 12 numaralı parseller, 6821 ada 3 ve 4 numaralı parseller, 7043 ada 2 numaralı parsel, 7747 ada 2 ve 8 numaralı  parseller, 7748 ada 15 numaralı parsel, 10156 ada 3 numaralı parsel, 10157 ada 2 numaralı parsel, 10159 ada 87, 88, 89 ve 90 numaralı  parseller, 10165 ada 1 numaralı parsel, 10166 ada 5, 7, 10, 12 ve 13 numaralı parseller, 10167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parseller, 10168  ada 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı parseller, 10170 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 ve 47 numaralı parseller, 12164 ada 1 numaralı parsel, 12166 ada 2 numaralı parsel ile uygulamaya kısmen giren Anbar Mahallesi 10166 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller, 10168 ada 1 ve 8 numaralı parseller, 10170 ada 2, 14, 17, 22, 25, 26 ve 29 numaralı parseller bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payını (DOP) tahsis edilmesine ve İmar uygulaması işlemi yapılan sahada bulunan 9998 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel numarası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması işlemine giren tescil harici alandan ihdasen Maliye Hazinesi adına oluşturulan alanın, imar planları yapımında ilgili kurumlardan plan yapımına ait görüşlerin alındığı, davalı olmadıkları, orman alanında kalmadıkları ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca tesciline engel bir durum olmadığına yönelik hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci madde uygulamasının ve  uygulama sınırının onaylanmasına, Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine, tasdik edilen parselasyon planın ve dağıtım cetvellerinin askı ilamının yapılmasına ve askı ilamı işlemleri bittikten sonra Kadastro Müdürlüğünde uygulamanın kontrol edilmesine ve onaylanmasına, daha sonra Tapu Müdürlüğünce tapu tescil işlemlerinin yapılmasına dair hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların 02.11.2022 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak 01.12.2022 tarihinde mesai bitiminde askı ilanından indirilerek düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.