EN
KIRANARDI MAH. 14915 ADA 18 UYG. ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  27 Ocak 2023
Bitiş Tarihi :  25 Şubat 2023
  Belediyemiz Encümeni'nin 28.12.2022 tarih 3180 sayılı kararıyla kabul edilen İlçemiz Kıranardı Mahallesinde uygulama tam olarak giren 14915 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarıca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında ve Revizyon Uygulama İmar Planı esas alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi doğrultusunda tanzim edilen imar uygulama çalışmaları ve ilgili parselasyon planı, dağıtım ve hesap çizelgelerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince tasdik edilmesine tasdik edilen parselasyon planının ve dağıtım cetvellerinin askı ilamının yapılmasına ve askı ilamı işlemlerinin bittikten sonra Kadastro Müdürlüğünde uygulamanın kontrol edilmesine ve onaylanmasına, daha sonra Tapu Müdürlüğünce tapu tescil işemlerinin yapılmasına dair hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nu 18.madde uygulamasının bulunduğu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.


Askıya Çıkış : 27.01.2023
Askıya Çıkış : 25.02.2023
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.