EN
12. ETAP- ÇORAKÇILAR 18 UYGULAMASI ASKI İLAMI
Başlangıç Tarihi :  12 Ağustos 2022
Bitiş Tarihi :  12 Eylül 2022
Belediyemiz Encümeninin 22.06.2022 tarih 1538 sayılı kararı ileKeykubat Mahallesinde uygulamaya tam olarak giren 5924 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 5925 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 5926 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parseller, 5927 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 5928 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 10912 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanlar üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasın ve uygulama sınırının onaylanması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında, 02.12.2019 tarih ve 321 sayılı Melikgazi Belediyesi Meclis Karan gereğince Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) % 45'den fazla çıkması durumunda düzenleme sınırı içerisinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların uygulama esnasında tamamının veya bir miktarının Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) tahsis edilmesine, Uygulama sahasında Düzenleme Ortaklık Payı yasal sınırı olan %45'i geçtiği tespit edilmiştir. Tüm Melikgazi Belediyesine ait tüm taşınmazlar terk edilerek yeniden hesap yapıldığında yine D.O.P. oranının yasal sınır olan 0,45 den fazla olduğu görülmüştür. Bu durumda D.O.P. kesintisini yasal sınır 0,45 oranı ve aşağısına çekmek için; ve uygulama sonrası kalan alan üzerinde ilgili yönetmelik Madde 15 4 fıkrası "Düzenleme sahasındaki umumi ve kamu hizmet alanları düzenleme ortaklık payından karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme ortaklık payına konu alanların yüzde kırk beşten (%45) fazla olması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan; düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır. Bu alanların yetmemesi halinde kalan miktarın ya da bu yöntemle karşılanamaması halinde tamamının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullerle kamuya geçişi sağlanır." denilmektedir. Buna göre "Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir." denilmektedir. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında sonradan ilgili kurumca kamulaştırılmak üzere tüm hisselerden eşit oranda pay alınarak park alanına hissedar yapıldığından ve kamulaştırmaları yapılacağından hazırlanan parselasyon planlarının 5216 Sayılı Yasanın 7/b bendinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine, Planı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin uygulamaya yönelik maddelerine ve Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarına Uygun olarak onaylanan planların, 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılarak, ilanından sonra düzenlenecek ilan başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyen bir tutanakla birlikte servisimize iade edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.
2021 Kayseri MELİKGAZİ Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.