3,3°C
Header Resmi
İHALELER
Çocuk oyun grupları ve açık alan spor aletleri alımı ihalesi (Dest.Hizm.Müd.)
Başlangıç Tarihi : 25 Temmuz 2017    Bitiş Tarihi : 22 Ağustos 2017

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE AÇIK ALAN BÜYÜK SPOR ALETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Çocuk oyun grupları ve açık alan büyük spor aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/352095

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyitgazi mah. N.Naci Yazgan cad. No: 38 38030 MELİKGAZİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3522521374 - 3522521399

c) Elektronik Posta Adresi

:

fen@melikgazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 kalem çocuk oyun grubu ve 1 kalem açık alan büyük spor aletleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ürünlerin tamamı, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde, İdarece gösterilecek parklara kurulacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici ürünleri 30 gün içerisinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Seyitgazi mah. N.Naci Yazgan cad. No: 38 Melikgazi / KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

22.08.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İstekilinin üyesi olduğu meslek odası tarafından isteklinin teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İstekilinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıda sayılan belgelerden birini vererek tevsik edecektir.

* İstekli ihaleye başka bir firmanın yetkili satıcısı olarak teklif veriyor ise yetkili satıcısı olduğu firmanın imalatçı olduğunu gösterir yukarıda sayılan (a, b, c, ç ve d maddesinde belirtilen) belgelerinden birini vererek tevsik edecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifleri ekinde vereceklerdir.

1) TS EN 1176-1, TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN 1176-6 ve TS EN 16630 Belgeleri

2) TSE Model Bilgilendirmesi ek formu (Model bazlı TSE Belgesi; 1, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 nolu kalemler)

3) TS EN 71-3:2013+A1:2014 Belgesi (Boyalı metal borularda çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösterir test raporu)

4) TS EN ISO 9227 ve TS EN ISO 12944-6 Belgeleri (Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin açık hava şartlarındaki korozyona karşı en az 480 saatlik dayanıklılık test raporu)

5) TS EN ISO 4892-2 Belgesi (Polietilen plakaların renk solmasını gösteren olumlu test raporu)

6) TS EN 71-2+A1 Belgeleri (Polietilen plakaların, Plastisol kaplı malzemelerde ve elektrostatik toz boya kaplı plakaların alevlenebilirlik test raporları)

İstekliler, TSE'den veya TÜRKAK tarafından akredite olmuş bu belgeleri vermeye yetkili kuruluşlardan almış oldukları yukarıda sayılan standartlara ait belgeleri vereceklerdir.

Akredite olmuş bir kuruluştan almış oldukları belgeleri verecekler ise o kuruluşun, şartnamede istenen standart belgelerini vermeye yetkili olduğuna dair yazıyı da teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler üretici ürün sorumluluk sigortasını (Tasarım üretim ve kurulum hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak için en az 2.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesini) teklifleri ekinde vereceklerdir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Çocuk oyun grupları veya açık alan büyük spor aletleri işi benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seyitgazi mah. N.Naci Yazgan cad. No: 38 Melikgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat:3 Oda No: 301 Melikgazi / KAYSERİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Seyitgazi mah. N.Naci Yazgan cad. No: 38 Melikgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kat: 3 Oda No: 301 Melikgazi / KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Güncel İhaleler
Hızlı Menü
Foto Galeri
Video Galeri
Tanıtım Filmi
Kayseri Melikgazi Belediyesi
Fax: 0352 252 19 99
Seyitgazi Mah.Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi
melikgazi@melikgazi.bel.tr